Fets Rellevants fins el 8 de febrer de 2020

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb els fets rellevants enviats per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment de l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.  


DataTítol
18-10-2018 La Societat comunica la distribució d’un segon dividend a compte

(PDF, 180 kB )

03-10-2018 La Societat comunica la subscripció de pactes parasocials en relació amb accions de Naturgy Energy Group, S.A.

(PDF, 342 kB )

26-07-2018 La Societat comunica la distribució d’un dividend a compte

(PDF, 179 kB )

25-05-2018 La Societat comunica la distribució del dividend complementari del benefici de l' exercici 2017

(PDF, 179 kB )

22-05-2018 La Societat informa de la resolució de pactes de socis

(PDF, 178 kB )

20-03-2018 La Societat informa sobre una nova qualificació creditícia

(PDF, 177 kB )

19-03-2018 La Societat informa sobre la publicació dels seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 a la seva pàgina web

(PDF, 179 kB )

26-01-2018 La Societat comunica la distribució de reserves al seu accionista únic

(PDF, 179 kB )

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.