Fets Rellevants fins el 8 de febrer de 2020

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb els fets rellevants enviats per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment de l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.  


DataTítol
24-12-2015 La Societat informa dels requisits mínims prudencials de capital pel Grup CriteriaCaixa.

(PDF, 270 kB )

11-12-2015 La Societat comunica la distribució d’un dividend a compte.

(PDF, 233 kB )

03-12-2015 Criteria Caixa comunica la signatura d’un contracte de permuta amb CaixaBank pel que rep participacions de The Bank of East Asia i Grupo Financiero Inbursa i trasmet accions de Caixaank i efectiu.

(PDF, 401 kB )

25-11-2015 Formulari per a la notificació de l'estat membre d'origen

(PDF, 298 kB )

05-08-2015 La Societat informa que procedirà a l’amortització anticipada total de l’Emissió d’Obligacions Subordinades Gener 2010

(PDF, 160 kB - en castellà)

31-07-2015 La Societat comunica la distribució d’un dividend a compte

(PDF, 155 kB - en castellà)

31-07-2015 La Societat ha remès informació dels resultats del segon semestre de 2015

(PDF, 1559 kB - en castellà)

23-06-2015 Com a continuació del fet rellevant número 224892 publicat avui, la Societat informa de la finalització del procés de col·locació accelerada o accelerated book building d’un percentatge aproximat del 2,28% del capital social de CaixaBank, S.A.

(PDF, 258 kB - en castellà)

23-06-2015 La Societat informa al mercat de l’inici de la col·locació accelerada o accelerated book building entre inversors institucionals d’un paquet d’accions corresponent al 2,28% del capital de CaixaBank, S.A.

(PDF, 261 kB - en castellà)

28-04-2015 La Societat ha remès “Informació amb Rellevància Prudencial” corresponent a l’exercici 2014

(PDF, 3722 kB - en castellà)

14-04-2015 Criteria CaixaHolding, S.A.U tanca una emissió de Bons Simples per €1.000 milions

(PDF, 425 kB - en castellà)

27-02-2015 La societat ha remès l’Informe anual del Govern Corporatiu de l’exercici 2014

(PDF, 322 kB - en castellà)

27-02-2015 La societat ha remès informació dels resultats del segon semestre de 2014

(PDF, 594 kB - en castellà)

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.