Fets Rellevants fins el 8 de febrer de 2020

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb els fets rellevants enviats per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment de l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.  


DataTítol
22-12-2014 La Societat comunica la creació i la composició de la Comissió de Nomenaments i Retribucions, així com la composició de la Comissió d’Auditoria i Control

(PDF, 160 kB - en castellà)

22-12-2014 La Societat comunica la distribució del dividend a compte

(PDF, 156 kB - en castellà)

04-12-2014 L’Entitat comunica l’ampliació de capital

(PDF, 12 kB - en castellà)

04-11-2014 Criteria CaixaHolding comunica la creació de la Comissió d’Auditoria i Control

(PDF, 100 kB - en castellà)

27-10-2014 L’Entitat ha remès informació sobre l’exercici d’avaluació global del Banc Central Europeu

(PDF, 2386 kB - en castellà)

16-10-2014 La Societat informa de l’assignació de ratings de Fitch Ratings

(PDF, 106 kB - en castellà)

14-10-2014 L’Entitat informa de la inscripció de l'escriptura de segregació de la Fundació Bancària "la Caixa" a favor de Criteria CaixaHolding, entre altres actius i passius, la participació a CaixaBank i les emissions de deute.

(PDF, 107 kB - en castellà)

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.